Linux

[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7

Ngày đăng15/03/2021 567

Bản phát hành PHP 7.3 có nhiều bản sửa lỗi, bao gồm lỗ memory segmentation/corruption faults

Bước 1: Add PHP 7.3 Remi repository

sudo yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
sudo yum -y install epel-release yum-utils

Bước 2: Disable repo PHP 5.4

sudo yum-config-manager --disable remi-php54
sudo yum-config-manager --enable remi-php73

Step 3: Install PHP 7.3 on CentOS 7

sudo yum -y install php php-cli php-fpm php-mysqlnd php-zip php-devel php-gd php-mcrypt php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath php-json

Check version php vừa cài đặt

php -v
PHP 7.3.1 (cli) (built: Jan  8 2019 13:55:51) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.1, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Bước 4: Cài đặt các PHP 7.3 Extensions khác

Install PHP 7.3 extensions by using the syntax

sudo yum install php-<entension-name>

Ví dụ, cài đặt php mysql module

sudo yum install php-mysql

Nó chỉ hoạt động nếu repository PHP packages là 7.3

sudo yum install php-mysqlnd

Kiểm tra extension

rpm -qi php-mysqlnd
Name        : php-mysqlnd
Version     : 7.3.1
Release     : 1.el7.remi
Architecture: x86_64
Install Date: Thu 10 Jan 2019 06:56:47 PM UTC
Group       : Development/Languages
Size        : 856852
License     : PHP
Signature   : DSA/SHA1, Tue 08 Jan 2019 06:44:21 PM UTC, Key ID 004e6f4700f97f56
Source RPM  : php-7.3.1-1.el7.remi.src.rpm
Build Date  : Tue 08 Jan 2019 06:24:34 PM UTC
Build Host  : builder.remirepo.net
Relocations : (not relocatable)
Packager    : https://blog.remirepo.net/
Vendor      : Remi Collet
URL         : http://www.php.net/
Bug URL     : https://forum.remirepo.net/
Summary     : A module for PHP applications that use MySQL databases
Description :
The php-mysqlnd package contains a dynamic shared object that will add
MySQL database support to PHP. MySQL is an object-relational database
management system. PHP is an HTML-embeddable scripting language. If
you need MySQL support for PHP applications, you will need to install
this package and the php package.
This package use the MySQL Native Driver

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 468
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 250
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 247
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 317
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 221
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 3,969
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 636