Linux

[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6

Ngày đăng21/06/2021 48

Hướng dẫn update openssh server trên Centos 6 khi bị lỗi

1. Các bạn tạo file update-openssh.sh

vi /root/update-openssh.sh

với nội dung

#!/bin/bash
# Copyright © 2016 Faishal Saiyed
cd
timestamp=$(date +%s)
if [ ! -f openssh-7.3.zip ]; then wget https://github.com/faishal/openssh-portable/releases/download/cent.os.6.7.openssh.7.3p1/openssh-7.3.zip; fi;
unzip -o openssh-7.3.zip -d openssh-7.3p1
cd openssh-7.3p1/
cp /etc/pam.d/sshd pam-ssh-conf-$timestamp
rpm -U *.rpm
yes | cp pam-ssh-conf-$timestamp /etc/pam.d/sshd
/etc/init.d/sshd restart

 2. Sau đó chmod và chạy file

chmod +x /root/update-openssh.sh
sh /root/update-openssh.sh

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
Ngày đăng02/06/2021 79
[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql
[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql
Ngày đăng28/05/2021 140
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
Ngày đăng24/05/2021 72
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
Ngày đăng21/05/2021 99
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
Ngày đăng18/05/2021 228
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 99
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
Ngày đăng28/04/2021 432
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
Ngày đăng18/04/2021 142
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 127
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 150