[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6

Hướng dẫn update openssh server trên Centos 6 khi bị lỗi

1. Các bạn tạo file update-openssh.sh

vi /root/update-openssh.sh

với nội dung

#!/bin/bash
# Copyright © 2016 Faishal Saiyed
cd
timestamp=$(date +%s)
if [ ! -f openssh-7.3.zip ]; then wget https://github.com/faishal/openssh-portable/releases/download/cent.os.6.7.openssh.7.3p1/openssh-7.3.zip; fi;
unzip -o openssh-7.3.zip -d openssh-7.3p1
cd openssh-7.3p1/
cp /etc/pam.d/sshd pam-ssh-conf-$timestamp
rpm -U *.rpm
yes | cp pam-ssh-conf-$timestamp /etc/pam.d/sshd
/etc/init.d/sshd restart

 2. Sau đó chmod và chạy file

chmod +x /root/update-openssh.sh
sh /root/update-openssh.sh

Chúc các bạn thành công.

Bình luận