[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql

Hướng dẫn bỏ qua phân biệt hoa thường trên MySQL

Vd table bạn tạo là tblABC nhưng bạn vẫn có thể tạo tblabc, để bỏ qua điều này tức là không phân biệt hoa thường các bạn làm như sau

1. Mở file my.conf

vi /etc/my.cnf

2. Thêm vào dòng sau

lower_case_table_names=1

3. Sau đó restart lại mysql

service mysqld restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận