Linux

[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli

Ngày đăng12/04/2021 270

Máy chủ MySQL cho phép chúng ta tạo nhiều tài khoản người dùng và cấp quyền thích hợp để người dùng có thể truy cập và quản lý cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn tạo user và gán quyền

1. Đăng nhập vào mysql

mysql -u root -p

2. Tạo user và password

CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password';

Để tạo user có thể kết nối từ xa, các bạn sử dụng dấu '%' thay cho localhost:

CREATE USER 'newuser'@'%' IDENTIFIED BY 'user_password';

3. Gán full quyền cho 1 user vào 1 database

GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'database_user'@'localhost';

Gán full quyền 1 user cho tất cả các database

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'database_user'@'localhost';

Cuối cùng chạy lệnh để luu thay đổi và thoát

FLUSH PRIVILEGES;
exit

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 241
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 566
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 465
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 250
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 247
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 317
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 221