[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

Hướng dẫn thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

1. Các bạn login vào webadmin với link ip:1000 dùng user có quyền admin global, sau đó chọn Setup > Account Settings > Passwords

requre strong password mdaemon

2. Ở phần Password Setting các bạn chọn

  • [x] Require strong passwords
  • Minimum password length (at least 6 characters): độ dài mật khẩu tối tiểu mà bạn mong muốn

Chúc các bạn thành công.

Bình luận