[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác

Bắt mail ra vào của nhân viên copy sang một email khác để backup email

1. Các bạn login với quyền admin global tại link ip:1000 sau đó chọn Security > Content Filter > Rules


2. Ở phần Content Filter các bạn chọn New để vào giao diện tạo rule nhé

Ở phần Content Filter Rule Editor các bạn chọn

  • [x] If the FROM HEADER contains
  • [x] If the TO HEADER contains

3. Kéo xuống Phần action các bạn chọn Copy the message to specified user(s)

4. Giao diện tổng thể sau khi chọn đầy dủ rule bắt mail sẽ như bên dưới

Luu ý các action sẽ như sau vd ở đây mình muốn bắt tất cả các email của @itcweb.net và copy một bản vào admin@itcweb.net, các bạn click và các link màu xanh mình có đóng khung nhé

  • From sẽ là: @itcweb.net
  • Chọn or
  • To sẽ là: @itcweb.net
  • Copy message to: admin@itcweb.net

Nôm na ở đây mình sẽ hiểu lệnh này như sau: Nếu như email gửi từ @itcweb.net hoạc email gửi đến cho @itcweb.net thì copy cho admin@itcweb.net

Sau khi thiết lập xong các bạn chọn Save and Close

5. Cuối cùng ở phần rule các bạn muốn ưu tiên cho rule nào thì move lên đầu tiên nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận