[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon

Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon để gửi mail cho nhiều user email

1. Sau khi đăng nhập admin các bạn chọn Main > Mailing Lists


2. Ở màn hình popup Mailing Lists


  • List address: tên mailing list cần tạo (tên group)
  • [x] Refuse messages from non list members: Nếu các bạn check vào đây tức là nếu không phải là member trong group thì sẽ không được gửi vào group
  • Sau đó chọn apply

3. Sau khi chọn Apply hệ thống sẽ báo khởi tạo mailing list thành công.


4. Để thêm member vào mailing list các bạn chọn vào tab Member (sau khi apply mới click được)


5. Để thêm member bạn chọn New


6. Hệ thống sẽ popup  Edit List Member


Ở màn hình

  • Email address: Tên email muốn add vào group
  • Type : Chọn quyền hạn của member
  • Sau đó chọn Save and Close

7. Sau khi chọn Save and Close hệ thống sẽ quay về màn hình Member của mailing list và sẽ xuất hiện member bạn vừa add vào


Chúc các bạn thành công.

Bình luận