[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7

Để cài đặt MariaDB các bạn cần phải download mariadb_repo_setup và cài đặt cấu hình yum repo

1. Cài đặt wget và mariadb repo

sudo yum install wget
wget https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
chmod +x mariadb_repo_setup
sudo ./mariadb_repo_setup

2. Cài đặt MariaDB Server

sudo yum install MariaDB-server

3. Khởi động MariaDB

systemctl start mariadb.service

4. Set password root cho MariaDB

mysql_secure_installation

Chúc các bạn thành công.

Bình luận