Linux

[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7

Ngày đăng24/05/2021 72

Để cài đặt MariaDB các bạn cần phải download mariadb_repo_setup và cài đặt cấu hình yum repo

1. Cài đặt wget và mariadb repo

sudo yum install wget
wget https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
chmod +x mariadb_repo_setup
sudo ./mariadb_repo_setup

2. Cài đặt MariaDB Server

sudo yum install MariaDB-server

3. Khởi động MariaDB

systemctl start mariadb.service

4. Set password root cho MariaDB

mysql_secure_installation

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
Ngày đăng21/05/2021 98
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
Ngày đăng18/05/2021 228
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 99
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
Ngày đăng28/04/2021 432
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
Ngày đăng18/04/2021 142
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 127
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 150
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 179
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 381
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 204