[OpenSSL] Hướng mã móa file Bash Shell Script trên linux

Hướng dẫn cách mã hóa file Bash Shell Script trên linux (file .sh)

Lệnh mã hóa file

openssl enc -e -aes-256-cbc -a -in script-base.sh > script-enc

Sau đó các bạn nhập password cho file script-enc vào nhé vd mình đặt là 123

Lệnh đọc file mã hóa với password là 123

openssl enc  -d -aes-256-cbc -a -in script-enc -k 123 | sh -

Chúc các bạn thành công.

Bình luận