[nginx] Redirect http to https in nginx

Hướng dẫn chuyển từ http sang https 301 cho các domain dùng ssl

Các bạn thêm dòng     return 301 https://$host$request_uri; vào phần listen port 80 của domain nhé

Nội dung mẫu như sau:

server {
    listen 80;

    server_name   itcweb.net www.itcweb.net;

    return 301 https://$host$request_uri;
}

Sau đó chạy lệnh nginx -t để kiểm tra file config 

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Nếu test ok có nghĩa là bạn cấu hình đã chuẩn và không lỗi

Các bạn chạy lệnh sau để restart lại nginx server nhé

service nginx restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận