[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux

Swap là không gian trên đĩa được sử dụng khi bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang vùng hoán đổi.

Đầu tiên, kiểm tra xem đá có swap chưa

free -m

Hiện thị cho thấy chưa có swap

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7822    1390     506     492    5924    5569
Swap:       0      0     0

Tiến hành tạo 1 file giá trị 4G hoặc bất kì giá trị nào mà bạn muốn

sudo dd if=/dev/zero of=/swap count=4096 bs=1MiB

Phần quyền file

sudo chmod 600 /swap

va  format swap file:

sudo mkswap /swap

Enable the swap sử dụng lệnh sau:

sudo swapon /swap

Cáu hình swap auto mount sau khi ter reboot, Thêm nôi dung vào fstab config:

sudo echo "/swap swap swap sw 0 0" >> /etc/fstab

Kiểm tra lại xem swap đã hoạt động chưa, như lệnh bạn đầu "free -m" các bạn sẽ thấy khác:

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7822    1390     506     492    5924    5569
Swap:     4095      0    4095

Các bạn có thể kiểm tra swap file bằng lệnh "sudo swapon -s"

Filename Type Size   Used Priority
/swap   file 4194300 0   -1

 Như vậy là các bạn đã thao tác tạo xong swapfile.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận