[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể

Hướng dẫn thao tác khóa package bất kì ở version cụ thể nào đó với yum versionlock

1. Cài đặt yum versionlock

yum -y install yum-versionlock

Hoặc

yum -y install yum-plugin-versionlock

2. Các cú pháp yum versionlock

yum versionlock package-name-here
yum versionlock package1 package2
yum versionlock add package-wildcard
yum versionlock add package1*
yum versionlock [command] package1*

 vd: Lock Package MariaDB ở phiên bản hiện tại

yum versionlock MariaDB-*

hoặc

yum versionlock add nginx

3. List các versionlock hiện tại

yum versionlock list

 4. Remove versionlock của Package MariaDB

yum versionlock delete MariaDB-*

 Xóa tất cả phần tử trong versionlock

yum versionlock clear

5. Thêm ngoại lệ versionlock 

yum versionlock exclude pakage1 package2
yum versionlock exclude pakage-wildcard-here

vd check update 1 package

yum check-update
yum check-update pakage1

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận