[Apache] Set Up Password Authentication with Apache

Hướng dẫn đặt mật khẩu folder web trên apache cho các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập.

Chúng có thể sừ dụng lệnh htpasswd. Tạo user và password xác thực người dùng apache bằng cách tạo file ẩn .htpasswd

1. Sử dụng option -c để chỉ định đường dẫn lưu file, ở đây mình tạo user là itc

htpasswd -c /home/.htpasswd itc

Nếu thêm một người dùng nữa các bạn sẽ bỏ qua thông số -c nhé vì mình đã có file rồi

htpasswd  /home/.htpasswd otheruser

Nếu các bạn view file sẽ thấy user và password bị mã hóa trong file

cat /home/.htpasswd

Nội dung file:

itc:$apr1$knQ8jpru$4zC7Zx59v/2rVdzyIepXh1
otheruser:$apr1$51FOTuGX$St/fTZwYYivuOPGCgt4Jd/

2. Cấu hình Apache Password Authentication

vi /etc/httpd/conf.d/domain.com.conf

Nội dung file như sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@domain.com
  DocumentRoot /var/www/html/domain.com
  ServerName domain.com
  ServerAlias www.domain.com
  <Directory /var/www/html/domain.com>

     AuthType Basic
     AuthName "Restricted Content"
     AuthUserFile /home/.htpasswd
     Require valid-user

  </Directory>
</VirtualHost>

3. Restart apache

service httpd restart

Như vậy là bạn đã hoàn tất cấu hình

Sau khi load web các bạn sẽ thấy thông báo nhập user password

Chúc các bạn thành công.

Bình luận