[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux

Hướng dẫn cách cấu hình Apache listen multi port, vd ở đây mình thêm port 8080

1. Mở file cấu hình apache httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

2. Tìm đến dòng Listen 80 và thêm vào Listen 8080

apache-listen-multiport

3. Vào VirtualHost website mà bạn muốn cấu hình port thêm vào *:8080:

4. Cuối cùng các bạn restart lại service Apache

service httpd restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận