Linux

[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux

Ngày đăng28/11/2020 311

Swap là không gian trên đĩa được sử dụng khi bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang vùng hoán đổi.

Đầu tiên, kiểm tra xem đá có swap chưa

free -m

Hiện thị cho thấy chưa có swap

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7822    1390     506     492    5924    5569
Swap:       0      0     0

Tiến hành tạo 1 file giá trị 4G hoặc bất kì giá trị nào mà bạn muốn

sudo dd if=/dev/zero of=/swap count=4096 bs=1MiB

Phần quyền file

sudo chmod 600 /swap

va  format swap file:

sudo mkswap /swap

Enable the swap sử dụng lệnh sau:

sudo swapon /swap

Cáu hình swap auto mount sau khi ter reboot, Thêm nôi dung vào fstab config:

sudo echo "/swap swap swap sw 0 0" >> /etc/fstab

Kiểm tra lại xem swap đã hoạt động chưa, như lệnh bạn đầu "free -m" các bạn sẽ thấy khác:

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7822    1390     506     492    5924    5569
Swap:     4095      0    4095

Các bạn có thể kiểm tra swap file bằng lệnh "sudo swapon -s"

Filename Type Size   Used Priority
/swap   file 4194300 0   -1

 Như vậy là các bạn đã thao tác tạo xong swapfile.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Ngày đăng20/11/2020 328
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Ngày đăng02/10/2020 676
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,200
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Ngày đăng04/06/2020 1,284
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Ngày đăng04/06/2020 996
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Ngày đăng30/05/2020 1,145
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Ngày đăng09/05/2020 1,286
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Ngày đăng06/05/2020 1,065
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Ngày đăng27/03/2020 771
Enable MySQL Log Slow Queries
Enable MySQL Log Slow Queries
Ngày đăng25/03/2020 754