Linux

[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux

Ngày đăng18/04/2021 199

Hướng dẫn check service và start khi bị stop trên linux bằng bash script và crontab

Vd tên service ở đây mình là svabc

1. Tạo script

vi /root/checkstatus.sh

với nội dung sau:

status=`service svabc status| grep running | wc -l`
if (( ${status} == 0 ))
        then
service
svabc start
fi

Nếu trên Centos 7 thì các bạn sửa lại thành systemctl nhé

status=`service svabc status| grep running | wc -l`
if (( ${status} == 0 ))
        then
systemctl start svabc
fi

2. Tạo crontab check service

crontab -e

Thêm nội dung sau

* * * * * /bin/sh /root/checkstatus.sh >> /dev/null 2>&1

3. Restart lại crontab để apply

service crond restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 270
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 241
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 566
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 465
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 250
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 247
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 317