Linux

Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux

Ngày đăng13/01/2020 1,020

Hướng dẫn sử dụng lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux, có thể tùy biến trong các trường hợp cần chmode folder và file hàng loạt.

1. Tìm folder và chmod folder

find ./ -type d -exec chmod 755 {} \; -print

2. Tìm file và chmod file

find ./ -type f -exec chmod 644 {} \; -print

Lưu ý tham số -print phía sau để in ra kết quả, nếu ko có -print lệnh vẫn được thực hiện nhưng sẽ ko in ra kết quả cho bạn thấy.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Ngày đăng07/01/2020 1,047
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Ngày đăng11/12/2019 2,363
Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
Ngày đăng09/12/2019 942
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Ngày đăng26/11/2019 1,221
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,621
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,029
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,114
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,089
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 952
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,176