Linux

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos

Ngày đăng04/06/2020 994

1. Tạo folder mount point

mkdir /test

2. Tạo file image (vd ở đây em tạo 100M)

touch /var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4
dd if=/dev/zero of=/var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4 bs=100M count=1

3. Fortmat disk

mkfs.ext4 /var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4

4. mount image vào folder

mount -o loop,rw,usrquota,grpquota /var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext3 /test

5. Thêm dung lượng

umount /test
e2fsck -f /var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4
resize2fs -p /var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4 NEW_SIZE
mount -o loop,rw,usrquota,grpquota /var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4 /test

6.Auto mount trong /etc/fstab

/var/virtual_disks/directory_with_size_limit.ext4  /test  ext4   0  1

Lênh dd củng có thể dùng để clone disk các bạn nhé vd:

dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=32M

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Ngày đăng30/05/2020 1,143
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Ngày đăng09/05/2020 1,274
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Ngày đăng06/05/2020 1,062
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Ngày đăng27/03/2020 765
Enable MySQL Log Slow Queries
Enable MySQL Log Slow Queries
Ngày đăng25/03/2020 749
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Ngày đăng13/02/2020 1,020
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Ngày đăng13/01/2020 810
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Ngày đăng07/01/2020 786
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Ngày đăng11/12/2019 1,449
Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
Ngày đăng09/12/2019 765