Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

Hướng dẫn lệnh set thông số cpupower để nhận đủ xung nhịp MHz cho cpu của bạn

1, Cài đặt thư viện

yum provides '*/turbostat'
yum install /usr/bin/turbostat

2, Set thông số cpupower

cpupower frequency-set -g performance
cpupower -c 0-2 frequency-set -g performance

Lưu ý cpupower -c là lệnh set cpu power theo số core

Chúc các bạn thành công.

Bình luận