DirectAdmin

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Ngày đăng20/09/2019 1,073

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
vi ap2/configure.php5

Thêm --enable-intl \ vào phía dưới –enable-mbstring \

–enable-mbstring \
–enable-soap \
–enable-intl \
–with-xmlrpc \ 

Sau đó build lại php với lệnh

./build php n

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,511
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Ngày đăng19/09/2019 984
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,703
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Ngày đăng13/09/2019 1,514
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Ngày đăng04/09/2019 908
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Ngày đăng04/09/2019 1,339