DirectAdmin

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

Ngày đăng04/09/2019 1,337
cd /usr/local/directadmin/custombuild

1. Nếu bạn dùng PHP5 CLI, phải tạo folder custom/ap2

mkdir -p custom/ap2

Sau đó copy configure/ap2/configure.php5 vào custom/ap2/configure.php5.

cp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5.

2. Nếu là PHP5 CGI, tạo folder custom/suphp

mkdir -p custom/suphp

Sau đó copy file copy configure/suphp/configure.php5 vào custom/suphp/configure.php5.

cp configure/suphp/configure.php5 custom/suphp/configure.php5.

Thêm vào cuối list "--enable-exif". Nhớ cuối mỗi dòng thêm ký tự "\"

Đây là file mẫu của mình

#!/bin/sh
./configure \
        --with-apxs2 \
        --with-config-file-scan-dir=/usr/local/lib/php.conf.d \
        --with-curl=/usr/local/lib \
        --with-gd \
        --enable-gd-native-ttf \
        --with-gettext \
        --with-jpeg-dir=/usr/local/lib \
        --with-freetype-dir=/usr/local/lib \
        --with-libxml-dir=/usr/local/lib \
        --with-kerberos \
        --with-openssl \
        --with-mcrypt \
        --with-mhash \
        --with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock \
        --with-mysqli=mysqlnd \
        --with-pcre-regex=/usr/local \
        --with-pdo-mysql=mysqlnd \
        --with-pear \
        --with-png-dir=/usr/local/lib \
        --with-xsl \
        --with-zlib \
        --with-zlib-dir=/usr/local/lib \
        --enable-zip \
        --with-iconv=/usr/local \
        --enable-bcmath \
        --enable-calendar \
        --enable-ftp \
        --enable-sockets \
        --enable-soap \
        --enable-mbstring \
        --with-icu-dir=/usr/local/icu \
        --enable-intl \
        --enable-exif

Cuối cùng chạy lệnh

./build php n

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác