Linux

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Ngày đăng07/01/2020 1,046

Hướng dẫn cài đặt ssl trên zimbra bằng command

su - zimbra

Vị trí mặc định của  zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr.

Cài đặt certificate, theo các bước sau:

1. Upload certificate (.crt) và CA bundle (.ca-bundle) files ở bất kỳ folder nào trên server. Certificate và CA bundle có thể download tại SSLs.com. Nếu bạn không tự tạo CSR trên server Zimbra, bạn có thể upload private key mà bạn tự tạo ra với CSR của bạn.

Ví dụ, certificate và CA bundle được upload tại folder /opt/

Thay đổi /opt/yourdomain_com.crt và /opt/yourdomain_com.ca-bundle với vị trí file và tên thích hợp.

2. Verify certificate và private key xem có khớp không bằng lệnh như sau:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm  /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key /opt/yourdomain_com.crt /opt/yourdomain_com.ca-bundle

Zimbra

3. Deploy the certificate bằng lệnh:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm /opt/yourdomain_com.crt /opt/yourdomain_com.ca-bundle

Nếu thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Zimbra

Ghi chú: Nếu bạn không tự tạo CSR trên Zimbra, trước tiên đặt file private key cho certificate của bạn vào folder: /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/
Private key file cần phải đặt tên là commercial.key.

4. Bạn có thể kiểm tra chi tiết certificate bằng lệnh sau:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr viewdeployedcrt

Màn hình xuất hiện ra như sau:

Zimbra

5. Restart the Zimbra services với lệnh sau (bạn cần phải login zimbra user; bạn có thể đổi sang  Zimbra user với lệnh su - zimbra):

zmcontrol restart

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Ngày đăng11/12/2019 2,362
Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
Ngày đăng09/12/2019 940
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Ngày đăng26/11/2019 1,219
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,620
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,028
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,109
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,088
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 950
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,175
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,317