Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Hướng dẫn cài đặt ssl trên zimbra bằng command

su - zimbra

Vị trí mặc định của  zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr.

Cài đặt certificate, theo các bước sau:

1. Upload certificate (.crt) và CA bundle (.ca-bundle) files ở bất kỳ folder nào trên server. Certificate và CA bundle có thể download tại SSLs.com. Nếu bạn không tự tạo CSR trên server Zimbra, bạn có thể upload private key mà bạn tự tạo ra với CSR của bạn.

Ví dụ, certificate và CA bundle được upload tại folder /opt/

Thay đổi /opt/yourdomain_com.crt và /opt/yourdomain_com.ca-bundle với vị trí file và tên thích hợp.

2. Verify certificate và private key xem có khớp không bằng lệnh như sau:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm  /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key /opt/yourdomain_com.crt /opt/yourdomain_com.ca-bundle

Zimbra

3. Deploy the certificate bằng lệnh:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm /opt/yourdomain_com.crt /opt/yourdomain_com.ca-bundle

Nếu thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Zimbra

Ghi chú: Nếu bạn không tự tạo CSR trên Zimbra, trước tiên đặt file private key cho certificate của bạn vào folder: /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/
Private key file cần phải đặt tên là commercial.key.

4. Bạn có thể kiểm tra chi tiết certificate bằng lệnh sau:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr viewdeployedcrt

Màn hình xuất hiện ra như sau:

Zimbra

5. Restart the Zimbra services với lệnh sau (bạn cần phải login zimbra user; bạn có thể đổi sang  Zimbra user với lệnh su - zimbra):

zmcontrol restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận