Linux

grep empty line và grep -v empty line trên linux

Ngày đăng10/10/2019 951

Hướng dẫn lấy empty line hoặc loại bỏ empty line trên linux

Trên linux lệnh grep quy định line sẽ là $ thay vì \n nhé các bạn

Để đếm số lượng empty line trong một file các bạn dùng lệnh sau

grep -c "^$" myfile.txt

Tương tự để loại bỏ các line empty các bạn dùng lệnh sau

grep -v "^$"

Các bạn tùy biến lại theo ý của mình nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,175
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,317
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,418
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 926
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,968
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,416
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,063
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,016
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 754
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,293