grep empty line và grep -v empty line trên linux

Hướng dẫn lấy empty line hoặc loại bỏ empty line trên linux

Trên linux lệnh grep quy định line sẽ là $ thay vì \n nhé các bạn

Để đếm số lượng empty line trong một file các bạn dùng lệnh sau

grep -c "^$" myfile.txt

Tương tự để loại bỏ các line empty các bạn dùng lệnh sau

grep -v "^$"

Các bạn tùy biến lại theo ý của mình nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận