Linux

[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux

Ngày đăng06/03/2021 340

Hướng dẫn tạo phần vùng ổ cứng lớn hơn 2TB trên linux GPT partition

Vd ở đây ổ cứng mình là sdf

1. Sử dụng lệnh parted để chọn ổ cứng cần thao tác

parted /dev/sdf

2. Sử dụng mklabel để tạo bảng phân vùng GPT

mklabel GPT

3. Sử dụng mkpart để tạo Partition

mkpart primary 0 100%

4. Chọn Ignore khi xuất hiện thông báo Warning

Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? I

5. Dùng lệnh  print để xem các partition có trong disk

(parted) print
Model: ATA ST33000651NS (scsi)
Disk /dev/sdf: 3001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
 1      17.4kB  3001GB  3001GB               primary

6. Cuối cùng để lưu và thoát các bạn dùng lệnh quit

(parted) quit

Đây là output của mình

parted /dev/sdf
GNU Parted 2.1
Using /dev/sdf
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel GPT
(parted) mkpart primary 0 100%
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? I
(parted) print
Model: ATA ST33000651NS (scsi)
Disk /dev/sdf: 3001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
 1      17.4kB  3001GB  3001GB               primary
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

Để mount được các bạn cần phải thao tác format disk nhé

mkfs.ext4 /dev/sdf1

Sau đó mình sẽ mount vào /data

mount /dev/sdf1 /data/

Giờ mình kiểm tra lại nhé.

df -h | grep sdf1
/dev/sdf1       2.7T   73M  2.6T   1% /data

Đã nhận đủ dung lượng rồi nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 207
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 429
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 550
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 273
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 269
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 359
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 234
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 4,137
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 695
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 414