Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"

Nếu sử dụng lệnh yum để cài đặt xuất hiện lỗi "Another app is currently holding the yum lock". Các bạn xử lý lỗi trên theo các sau

Cách 1: Xóa yum.pid

 rm -f /var/run/yum.pid

Cách 2: Kill process yum

ps aux | grep yum | grep -v "grep" | xargs kill -9

Chúc các bạn thành công.

Bình luận