Linux

Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"

Ngày đăng26/10/2019 1,028

Nếu sử dụng lệnh yum để cài đặt xuất hiện lỗi "Another app is currently holding the yum lock". Các bạn xử lý lỗi trên theo các sau

Cách 1: Xóa yum.pid

 rm -f /var/run/yum.pid

Cách 2: Kill process yum

ps aux | grep yum | grep -v "grep" | xargs kill -9

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,109
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,087
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 950
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,175
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,317
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,418
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 926
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,968
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,416
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,063