Linux

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

Ngày đăng29/01/2021 273

Gói cài đặt Docker có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu, có thể không phải là phiên bản mới nhất. Để đảm bảo cài đặt phiên bản mới nhấtchúng ta thêm khóa GPG từ Docker để đảm bảo tải xuống hợp lệ, sau đó cài đặt gói.

Update packages:

sudo apt update

 Tiếp theo, cài đặt một số gói điều kiện  cho phép apt sử dụng các gói qua HTTPS

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

 Sau đó thêm GPG key và bản Docker repository chính thức vào hệ thống:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Thêm kho lưu trữ Docker vào các nguồn APT:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

  Tiếp theo, cập nhật cơ sở dữ liệu gói với các gói Docker từ repo mới được thêm vào:

 sudo apt update

Đảm bảo rằng bạn sắp cài đặt từ kho Docker thay vì kho mặc định của Ubuntu:

 apt-cache policy docker-ce

 Bạn sẽ nhận được Output phiên bản mới nhất, có thể khác với phiên bản các bạn nhé.

docker-ce:
  Installed: (none)
  Candidate: 18.03.1~ce~3-0~ubuntu
  Version table:
     18.03.1~ce~3-0~ubuntu 500
        500 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages

Lưu ý rằng docker-ce chưa được cài đặt, đây chỉ là phiên bản gợi ý

Cài đặt Docker:

sudo apt install docker-ce 

Sau khi cài đặt hoàn tất, kiểm tra trạng thái hoạt đông của docker

sudo systemctl status docker

Output kết quả

Output
docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-07-05 15:08:39 UTC; 2min 55s ago Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 10096 (dockerd)
Tasks: 16
CGroup: /system.slice/docker.service
        ├─10096 /usr/bin/dockerd -H fd://
        └─10113 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 269
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 359
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 234
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 4,137
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 695
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 414
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 463
[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 730
[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
Ngày đăng29/11/2020 554
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
Ngày đăng28/11/2020 477