Disabling Container OpenVZ

Vd: Container của bạn có ID là 101

vzctl set 101 --disabled yes

Sau đó start vps sẽ có thông báo như sau

# vzctl start 101

Container start disabled

# vzctl start 101 --force

Starting Container...

Container is mounted

Adding port redirection to Container(1): 4643 8443

Adding IP address(es): 10.144.144.101

Hostname for Container set: Container_101

Container start in progress...

Chúc các bạn thành công.

Bình luận