Linux

Disabling Container OpenVZ

Ngày đăng09/12/2019 943

Vd: Container của bạn có ID là 101

vzctl set 101 --disabled yes

Sau đó start vps sẽ có thông báo như sau

# vzctl start 101

Container start disabled

# vzctl start 101 --force

Starting Container...

Container is mounted

Adding port redirection to Container(1): 4643 8443

Adding IP address(es): 10.144.144.101

Hostname for Container set: Container_101

Container start in progress...

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Ngày đăng26/11/2019 1,221
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,621
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,029
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,114
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,089
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 952
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,176
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,321
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,420
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 927