Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Bài viết hướng dẫn các bạn nâng cấp version mysql trên DirectAdmin sử dụng custombuild 2.0

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.6
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql 

Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Ở đây bạn có thể build mysql 5.1, 5.5, or 5.6.

Hệ thống sẽ backup một bản backup đầy đẻ nếu bạn để mysql_backup=yes trước khi nâng cấp.

Say khi update mysql bạn cũng cần phải recompile php.

./build php n

Chúc các bạn thành công.

Bình luận