Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

Hướng dẫn tăng độ dài user name cho phép được tạo trong DirectAdmin [max_username_length]

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Sau đó thêm thông số max_username_length hoặc thay đổi nếu đã tồn tại

max_username_length=15

Như vậy bạn có thể tạo user với độ dài 15 ký tự trong DirectAdmin

Chúc các bạn thành công.

Bình luận