[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh

Hướng dẫn xóa Message System của DirectAdmin trong ssh

1. SSH vào vps/server DirectAdmin

2. Thực hiện command

echo "" > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list
rm -rf /usr/local/directadmin/data/tickets/000*

Rất đơn giản chỉ ngắn gọn trong 2 lệnh.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận