[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới

Hướng dẫn thao tác upgrade version mới nhất cho DirectAdmin

SSH vào vps DirectAdmin hoặc vào bằng Console sau đó chạy lệnh sau.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_versions

Chúc các bạn thành công.

Bình luận