[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo webmail.domain.com trên OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed có khả năng thiết lập subdomain bằng cách sử dụng template. Sau đây là hướng dẫn cấu hình subdomain để chạy RoundCube

1. Bạn cần trỏ subdomain webmail về ip server

2. Tạo file /usr/local/directadmin/data/templates/custom/cust_openlitespeed.CUSTOM.8.pre với nội dung

virtualHost webmail.|SDOMAIN|-|VH_PORT| {
|CUSTOM|
 user          webapps
 group          webapps
 vhRoot         /var/www/html
 allowSymbolLink     1
 enableScript      1
 restrained       1
 setUIDMode       2
 # listeners listener1, listener2, listener3
 listeners |LISTENERS|
 
 #VirtualHost config settings
 docRoot          /var/www/html/roundcube
 vhDomain         webmail.|SDOMAIN|
 vhAliases         webmail.|SDOMAIN|
 adminEmails        |ADMIN|
 enableGzip        1
 enableIpGeo        1

 errorlog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.error.log {
  useServer        0
  logLevel        NOTICE
  rollingSize       0
 }
 accesslog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.log {
  useServer        0
  logFormat        %a %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"
  logHeaders       5
  rollingSize       0
 }
 accesslog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.bytes {
  useServer        0
  logFormat        %O %I
  rollingSize       0
 }

 scripthandler {
  add           lsapi:|SCRIPTHANDLER| inc
  add           lsapi:|SCRIPTHANDLER| php
  add           lsapi:|SCRIPTHANDLER| phtml
  add           lsapi:|SCRIPTHANDLER| php|PHP1_RELEASE|
 }

 phpIniOverride {
  php_admin_flag engine |PHP|
  php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f |PHP_EMAIL|"
  |CLI_PHP_MAIL_LOG|
 |*if HAVE_SAFE_MODE="1"|
  php_admin_flag safe_mode |SAFE_MODE|
 |*endif|
 }

 rewrite {
  enable         1
  autoLoadHtaccess    1
  |FORCE_SSL_REDIRECT|
 }

 |*if SSL_TEMPLATE="1"|
 vhssl {
  |CUSTOM6|
  keyFile         |KEY|
  certFile        |CERT|
  certChain        1
  sslProtocol       |SSLPROTOCOL|
 }
 |*endif|

 # include aliases
 include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf
}

3. Save lại và chạy lệnh rewrite_confs

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

4.  Ngoài ra các bạn có thể thiết lập dns cho server DirectAdmin (điều này không bắt buột nhé)

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf

Chúc các ban thành công.

Bình luận