[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lỗi altering user 'userdatabase': View 'mysql.user' references invalid table(s) or column(s)

Hướng dẫn fix lỗi altering user 'userdatabase': View 'mysql.user' references invalid table(s) or column(s) sau khi update lên mariadb version từ 10.2 to 10.4

echo "mysql_use_new_user_methods=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận