[DirectAdmin] Hướng dẫn enable Let's Encrypt trên DirectAdmin

Hướng dẫn enable Let’s Encrypt trên DirectAdmin cho DirectAdmin từ 1.5 trở lên

Bật tính năng Let’s Encrypt và SNI trên DirectAdmin

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin

systemctl restart directadmin

Update letsencrypt và rewrite config webserver

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công

Bình luận