DirectAdmin

[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'

Ngày đăng19/02/2021 145

Hướng dẫn fix lỗi Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list' khi tạo user hoặc change password trên DirectAdmin

MySQL 5.7, trường 'password' trong bảng 'mysql.user' đã bị xóa, và thay bằng tên trường là 'authentic_string'

Các bạn có thể khắc phục bằng cách thêm dòng mysql_milestone_16=1  vào directadmin.conf

echo "mysql_milestone_16=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
service directadmin restart

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 109
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 134
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 155
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 188
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
Ngày đăng19/12/2020 187
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 307
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Ngày đăng05/09/2020 607
Enable http2 trên DirectAdmin
Enable http2 trên DirectAdmin
Ngày đăng26/08/2020 812
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Ngày đăng03/05/2020 860
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Ngày đăng14/04/2020 848