DirectAdmin

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com

Ngày đăng27/04/2021 41

Hướng dẫn khách phục lỗi khi san_config khi cài đặt lets encrypt trên DirectAdmin

Ví dụ khi cài SSL các bạn gặp lỗi tương tự như sau:

CSR config file /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/domains/domain.com.san_config passed but does not exist or is empty.
ls: cannot access /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/domains/domain.com.san_config: No such file or directory

Cách khác phục như sau:

touch /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/domains/domain.com.san_config
chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/domains/domain.com.san_config

Các bạn tùy biến lại user và domain cho phụ hợp với báo lỗi của mình nhé.

Sau khi tạo file và chown file xong các bạn thao tác cài đặt lets encrypt lại nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 41
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 112
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 97
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 145
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 109
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 134
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 155
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 188
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
Ngày đăng19/12/2020 187
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 307