Linux

[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file

Ngày đăng12/12/2020 4,138

Hướng dẫn fix lỗi YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file trên CentOS6

1. Tạo 1 bản copy CentOS-Base.repo

cp -pr /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.OLD

 2. Edit file /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

3. Xóa nội dung file CentOS-Base.repo hiện tại và thay vào nội dung sau

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/6.10/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/6.10/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/6.10/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/6.10/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

#contrib - packages by Centos Users
[contrib]
name=CentOS-$releasever - Contrib
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/6.10/contrib/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

4. Cuối cùng thử lại lệnh yum nhé

yum update

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 695
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 414
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 463
[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 730
[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
Ngày đăng29/11/2020 554
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
Ngày đăng28/11/2020 477
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Ngày đăng20/11/2020 483
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Ngày đăng02/10/2020 973
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,504
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Ngày đăng04/06/2020 1,426