Phần mềm

Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin

Ngày đăng19/09/2019 1,170

Bạn cần phải thiết lập VirtualHost cho apache, bằng cách thêm một VirtualHost thứ 2 bên cạnh những domain chính.

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host2.conf custom/
cd custom/

Bạn edit file virtual_host2.conf vừa copy và thêm ở cuối dòng (dòng màu xanh là dòng mình thêm vào)

vi virtual_host2.conf

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/|
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
  ServerName www.|DOMAIN|
  ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot |DOCROOT|
  |CGI|

...
...

</VirtualHost>
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
  ServerName webmail.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/roundcube
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
</VirtualHost>
 

 

Save và chạy các lệnh sau để ghi lại file httpd.conf

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d

Bạn cũng phải cấu hình dns

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf

Xong đã hoàn tất bạn chỉ cần trỏ webmail A record đến ip server là được

Chúc bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Ngày đăng19/09/2019 691
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Ngày đăng19/09/2019 699
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,469
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,680
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 1,458
Enable Service Broker trên SQL Server
Enable Service Broker trên SQL Server
Ngày đăng04/09/2019 1,838
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Ngày đăng04/09/2019 4,867
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Ngày đăng03/09/2019 2,023