DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Ngày đăng06/11/2019 1,049

Build Zend

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

after changing php versions, it's recommended you install zend again.
Note that Zend Guard is the new name for Zend Optimizer, and is used for newer versions of php. Custombuild will install the correct one for your system.

Sau khi thay đổi phiên bản php, bạn nên cài đặt lại zend.
Lưu ý rằng Zend Guard là tên mới của Zend Tối Optimizer và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php. Custombuild sẽ cài đặt đúng cho hệ thống của bạn

Build Ioncube:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set ioncube yes
./build ioncube

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Update license Directadmin
Update license Directadmin
Ngày đăng09/10/2019 938
Xóa Message System trong Directadmin
Xóa Message System trong Directadmin
Ngày đăng26/09/2019 1,461
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,005
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,339
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Ngày đăng19/09/2019 920
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,604
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Ngày đăng13/09/2019 1,367
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Ngày đăng04/09/2019 824
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Ngày đăng04/09/2019 1,235