Linux

[Apache] Set Up Password Authentication with Apache

Ngày đăng09/12/2020 273

Hướng dẫn đặt mật khẩu folder web trên apache cho các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập.

Chúng có thể sừ dụng lệnh htpasswd. Tạo user và password xác thực người dùng apache bằng cách tạo file ẩn .htpasswd

1. Sử dụng option -c để chỉ định đường dẫn lưu file, ở đây mình tạo user là itc

htpasswd -c /home/.htpasswd itc

Nếu thêm một người dùng nữa các bạn sẽ bỏ qua thông số -c nhé vì mình đã có file rồi

htpasswd  /home/.htpasswd otheruser

Nếu các bạn view file sẽ thấy user và password bị mã hóa trong file

cat /home/.htpasswd

Nội dung file:

itc:$apr1$knQ8jpru$4zC7Zx59v/2rVdzyIepXh1
otheruser:$apr1$51FOTuGX$St/fTZwYYivuOPGCgt4Jd/

2. Cấu hình Apache Password Authentication

vi /etc/httpd/conf.d/domain.com.conf

Nội dung file như sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@domain.com
  DocumentRoot /var/www/html/domain.com
  ServerName domain.com
  ServerAlias www.domain.com
  <Directory /var/www/html/domain.com>

     AuthType Basic
     AuthName "Restricted Content"
     AuthUserFile /home/.htpasswd
     Require valid-user

  </Directory>
</VirtualHost>

3. Restart apache

service httpd restart

Như vậy là bạn đã hoàn tất cấu hình

Sau khi load web các bạn sẽ thấy thông báo nhập user password

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 410
[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
Ngày đăng29/11/2020 415
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
Ngày đăng28/11/2020 311
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Ngày đăng20/11/2020 328
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Ngày đăng02/10/2020 677
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,200
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Ngày đăng04/06/2020 1,284
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Ngày đăng04/06/2020 996
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Ngày đăng30/05/2020 1,145
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Ngày đăng09/05/2020 1,286