[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt thư viện yum-utils trên Ubuntu để chạy lệnh yum

1. Cài đặt yum-utils

sudo apt update -y
sudo apt install -y yum-utils

2. Khai báo repo

vi /etc/yum/repos.d/myrepo.repo

Nội dung file repo

[myrepo]
name=My extras packages for CentOS 7.4.1708
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/
enabled=1

3. Enable  repo

sudo yum-config-manager --enable myrepo

4. Cuối cùng các bạn test xem yum đã hoạt động chưa nhé

yum search nginx
yum list all

Như vậy đã hoàn tất cài yum trên ubuntu

Chúc các bạn thành công.

Bình luận