[MySQL] Lệnh import database trong mysql

Hướng dẫn import database mysql bằng command line

Trên linux

mysql -u ten_user -p ten_data < duong_dan_file.sql

Trên windows các bạn cd vào folder cài đặt mysql rồi thực hiện lệnh sau:

mysql.exe -u ten_user -p ten_data < duong_dan_file.sql

Chúc các bạn thành công.

Bình luận