Mysql import error - #1005 - Can't create table , (errno: 140 "Wrong create options")

Hướng dẫn fix lỗi khi import db Can't create table , (errno: 140 "Wrong create options")

Các bạn login và root mysql và set innodb_strict_mode=OFF nhé

mysql -u root -p
set global innodb_strict_mode=OFF;

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận