[Linux] Hướng dẫn thay đổi DNS trên Centos hoặc Ubuntu

Hướng dẫn thay đổi DNS trên linux Centos hoặc Ubuntu

1. SSH vào server

2. Sửa file resolv.conf

vi /etc/resolv.conf

3. Ghi nội dung vào file name server bận cần dùng nhé

# Generated by NetworkManager
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Sau đó các bạn save lại là được nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận