[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7

Cách reset password CentOS 7 khác với CentOS 6, các bước reset như sau

1. Khởi động lại máy chủ đến màn hình boot grub menu

boot-grub-menu

2. Chọn e để thay đổi chế độ boot

Press-e-to-edit

3. Tìm đế dòng boot title có chữ ro và thay ro thành rw init=/sysroot/bin/sh

change-rw.

4. Ấn Control+x để vào chế độ single mode.

control-x

5. Truy cập hệ thống bằng lệnh.

chroot /sysroot

6. Reset password root

passwd root

7. Update thông tin selinux

touch /.autorelabel

8. Thoát chroot

 exit

9. Reboot lại hệ thống

reboot

Chúc các bạn thành công.

Bình luận