[Linux] Hàm column chia cột trong linux

Hướng dẫn sử dụng hàm column chia cột trong linux để dễ nhìn

Vd mình có file test.txt nộ dung như sau

FullName;Email
Nguyen Van A;nguyenvana@domain.com
Nguyen van B;b.nguyen@domain.com

Để tách ra thành 2 cột mình sẽ kết hợp lệnh đọc file cat và chia cột column

-s là dấu phân cách để tạo cột trong table

-t là tạo table

cat test.txt | column -s";" -t

Output

FullName      Email
Nguyen Van A  nguyenvana@domain.com
Nguyen van B  b.nguyen@domain.com

Để biết thêm các option khác các bạn gõ lệnh man column để xem hướng dẫn nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận