[Centos] Fix lỗi locate: command not found

Hướng dẫn khắc phục lỗi locate: command not found. Lệnh locate dùng để định vị, tìm 1 file trong lunux

Lỗi trên do thiếu thư viện mlocate

1. Cài đặt mlocate

yum install mlocate    [Trên CentOS/RHEL]
sudo apt install mlocate    [Trên Debian/Ubuntu]     

2.  Sau khi cài đặt mlocate, bạn cần cập nhật updateb, sử dụng bằng lệnh định vị với quyền root bằng lệnh sudo, nếu không bạn sẽ gặp lỗi. Vị trí lưu trữ cơ sở dữ liệu mặc định là /var/lib/mlocate/mlocate.db.

updateb

3. Vd tìm 1 file info.txt và kết quả cho ra như sau

[root@vpsovh ~]# locate info.txt
/root/info.txt
/usr/share/doc/lshw-B.02.18/proc_usb_info.txt

 4. Vd tìm 1 file với tên chính xác các bạn thêm option -b nhé

[root@vpsovh ~]# locate -b '\info.txt'
/root/info.txt

Chúc các bạn thành công.

Bình luận