Hướng dẫn khách phục lỗi luôn hỏi password trong outlook

Hướng dẫn khắc phục lỗi luôn hỏi password khi mở outlook mặc dù đã nhập đúng password

1. Các bạn tắt outlook

2. Vào Start > Run > regedit

Hướng dẫn khách phục lỗi luôn hỏi password trong outlook

3. Disable Modern Authentication trong Regedit trong đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity

Các bạn tạo DWORD với các tên và giá trị sau

EnableADAL value 0

DisableADALatopWAMOverride value 1

Hướng dẫn khách phục lỗi luôn hỏi password trong outlook

Chúc các bạn thành công.

Bình luận