[PowerShell] Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows

Lệnh tương đương với tail của Linux trên Windows dùng để đọc nội dung cuối của file

Lệnh đọc file

Get-Content filename.log -Wait

Lệnh đọc số dòng cuối với tham số -Tail số dòng cuối

vd: Đọc 10 dòng cuối cùng của file

Get-Content filename.log -Wait -Tail 10

 Chúc các bạn thành công

Bình luận