[Windows] Hướng dẫn cấu hình Task Scheduler cho PowerShell

Để chạy một tác vụ lên lịch trình trong Windows để thực thi một tệp PowerShell theo định kỳ, bạn có thể sử dụng Task Scheduler. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

1. Mở Task Scheduler:
   - Mở Start Menu và tìm "Task Scheduler", sau đó mở ứng dụng nó.

2. Tạo một tác vụ mới:
   - Trong cửa sổ Task Scheduler, chọn "Create Basic Task..." hoặc "Create Task..." từ thanh hành động.

3. Đặt tên và mô tả:
   - Điền tên và mô tả cho tác vụ của bạn, sau đó nhấn "Next".

4. Chọn Trigger (kích hoạt):
   - Chọn "Daily", "Weekly", "Monthly" hoặc "One time" tùy thuộc vào tần suất bạn muốn chạy tác vụ.
   - Thiết lập các thông số chi tiết của trigger và nhấn "Next".

5. Chọn Action (hành động):
   - Chọn "Start a program" và nhấn "Next".

6. Chọn chương trình thực thi:
   - Trong trường "Program/script", nhập đường dẫn đến `powershell.exe`. Đối với hệ thống 64-bit, bạn có thể sử dụng `C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`.
   - Trong trường "Add arguments", nhập đường dẫn đến tệp PowerShell của bạn, ví dụ: `-File "C:\Path\To\Your\Script.ps1"`.
   - Nhấn "Next".

7. Xác nhận và tạo tác vụ:
   - Xem lại cấu hình của bạn và nhấn "Finish" để tạo tác vụ.

8. Xác nhận mật khẩu (nếu cần):
   - Nếu tác vụ yêu cầu một mật khẩu, bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu.

Sau khi tạo tác vụ, nó sẽ được lên lịch trình và chạy theo thời gian bạn đã thiết lập. Đảm bảo đường dẫn đến PowerShell và tệp script của bạn là chính xác.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận